ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติตำบลหนองบุนนาก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาน เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการควบคุมการบรรทุก การเคลื่อนย้าย และการขนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 
1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th