ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พุทธศักราช ๒๕๔๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
 Land Excavation and Land Filling Act B.E. 2543
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในองค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 
1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th