คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุรินทร์ บริเวณถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม บริเวณหนองกระตึ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสุโขทัย (โครงการ ๑)
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร สาย จ๑ (ช่วงที่ ๑ ถนนเอกชัย - ถนนท่าปรง)
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข ๕ เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพะเยา ๑/๒๕๕๖
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในเขตผังเมืองรวมเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณเทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [นายวิชา จิวาลัย นายพัลลภ กฤตยานวัช นายปรีชา รณรงค์]
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [จำนวน ๔ ราย ๑. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน ฯ]
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินในการขุดดินและถมดินและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th