คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2550
 รวมข้อหารือ ปี 2548- 2549 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2546-2547
 รวบรวมข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2545-2546
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ.๒๕๕๓)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๗)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ.๒๕๔๖)
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ.๒๕๔๔)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ.๒๕๓๖)
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ.๒๕๒๓)
 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th