คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการปฏิบัตงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการพิจารณาค่าทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการนำที่ดินของรัฐมาใช้ การจัดที่ดินอื่นทดแทนของรัฐและการเวนคืนที่ดิน ในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการตรวจสอบการดำเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดรูปที่ดินการประกาศ การเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และการอนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจัดแบ่งกลุ่มเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลือกตั้งคณะที่ปรึกษา โครงการจัดรูปที่ดินที่มาจากตัวแทนเจ้าของที่ดิน ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและการหาประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายและค่าทดแทนความเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ จำนวนผู้เชี่ยวชาญการตีราคาทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การ ประเมินราคาทรัพย์สินในการดำเนินโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคม และการเลิกสมาคม ตามมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวง ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญและการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th