คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลนางรอง ตำบลถนนหัก และตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง ตำบลสนามชัย ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลไผ่ขวาง ตำบลดอนโพธิ์ทอง ตำบลท่าพี่เลี้ยง ตำบลดอนกำยาน ตำบลท่าระหัด และตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเหนือเมือง ตำบลในเมือง ตำบลดงลาน ตำบลรอบเมือง และตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองตำหรุ ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านโขด ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลหนองรี ตำบลเสม็ด ตำบลหนองข้างคอก ตำบลอ่างศิลา ตำบลห้วยกะปิ ตำบลบ้านปึก ตำบลแสนสุข และตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพลับ ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลศรีสำราญ ตำบลสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล ตำบลเนินพระปรางค์ และตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลผาสิงห์ ตำบลในเวียง ตำบลไชยสถาน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน และตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลท่าน้าว กิ่งอำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลยุโป ตำบลสะเตง ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน ตำบลสะเตงนอก และตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา และตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลเมืองสวรรคโลก ตำบลวังไม้ขอน และตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวัดหนอง ตำบลไร่หลักทอง ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลบ้านช้าง ตำบลกุฎโง้ง ตำบลพนัสนิคม ตำบลนาวังหิน ตำบลบ้านเชิดตำบลนามะตูม และตำบลหมอมนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ ตำบลปาเสมัส และตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบ้านบึง และตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเบตง ตำบลยะรม และตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลโคกเคียน ตำบลบางนาค ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลปากแคว ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลธานี ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านหลุม และตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลทุ่งสุขลา และตำบลบึง อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย และตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลสำราญ ตำบลน้ำคำใหญ่ ตำบลในเมือง ตำบลตาดทอง และตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลไพรวัน ตำบลศาลาใหม่ ตำบลเจ๊ะเห ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร่อน ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลโฆษิต และตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางมัญ ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพุทรา ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสพ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลหนองจรเข้ ตำบลหนองแค ตำบลหนองปลิง ตำบลไผ่ต่ำ และตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ ๒๕๔๗
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th