คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองสตูล)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยโสธร พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th