คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงกำหนดกการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๙)
 กฎกระทรวงกำหนดกการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๘)
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ ๗๒ จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th