วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารพระศาสดา และพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการที่ปรึกษาโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ ลานหน้าพระเจดีย์ พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (3.03 Mb.)]