Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
กรมโยธาฯ พร้อมระดมแนวคิดจากนักวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดแม่รำพึง อีกครั้ง

กรมโยธาฯ พร้อมระดมแนวคิดจากนักวิชาการ
เพื่อหาข้อสรุปเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดแม่รำพึง อีกครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พร้อมพิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทุกภาคส่วน หลังจากประชาชนบางส่วนมีข้อสงสัย และไม่เห็นด้วยกับผลการตอบแบบสอบถามในการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับฟังข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนข้อกังวลข้อห่วงใย ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน จากนักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง จากทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านโครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจตอบแบบสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ แต่เมื่อสิ้นสุดการประชุม กลุ่มผู้คัดค้านโครงการแสดงจุดยืนไม่ยอมรับผลการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากยังมีนักวิชาการและหน่วยงานราชการบางส่วน ยังไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ทำให้การรับฟังข้อมูลของประชาชนยังไม่ครบถ้วน รอบด้าน เป็นผลให้การตัดสินใจตอบแบบสอบถามอาจไม่ตรงกับข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้รับ นั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างครบถ้วน รอบด้านในทุกมิติอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุป แนวทาง รูปแบบ วิธีการในการดำเนินการที่เหมาะสมร่วมกัน เป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วน เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันพัฒนาพื้นที่หาดแม่รำพึงอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

แท็ก