ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
?? ประชาสัมพันธ์ : สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Pack) ที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยได้จัดทำเนื้อหาสาระความรู้ ดังนี้

?? สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Big Rock Project ของสถาบันพระปกเกล้า
?? หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดไฟล์ e-book ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
แท็ก
ฝัง
คัดลอก