Image Preview
มีดีต้องแชร์
                              ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "มีดีต้องแชร์"  โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชล เกิดการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
แท็ก
ฝัง
คัดลอก