วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง" ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านการวางและจัดทำผังเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง การจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (1.15 Mb.)]