วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย 2022 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานที่ส่งอาคารเข้าประกวดและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบอาคาร จำนวน 41 อาคาร พร้อมทั้งมอบรางวัลเกณฑ์พิเศษโครงการงานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENTHAI) จำนวน 3 อาคาร และรางวัลอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน (TFMA) จำนวน 10 อาคาร จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้บริหารอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความมุ่งมั่นให้อาคารมีสมรรถนะพร้อมป้องกันอุบัติภัย ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาคาร และดูแลการจัดการอาคารให้มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [12 รูป ขนาด (4.38 Mb.)]