กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ประชาชน
วันนี้ (18 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอธิษฐาน เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้านภารกิจโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) และโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมี นายศราวุธ พันธุ์สังวรผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [4 รูป ขนาด (1.36 Mb.)]