รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เปิดกิจกรรมโครงการ “กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพคลองเลียบถนนดอนราว – ศรีเพชร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร" ขับเคลื่อนการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เปิดกิจกรรม โครงการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพคลองเลียบถนนดอนราว - ศรีเพชร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) โดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมโดย นายสุวิทย์ พันธุ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแผนในการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (45.15 Mb.)]