กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวงครั้งที่ 2 เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และประกอบอาชีพของคนไทย มุ่งสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวง ครั้งที่ 2 เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และประกอบอาชีพของคนไทย มุ่งสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการนำเสนอการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และทีมที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือออกแบบภาพรวมของโครงการ (Conceptual Design) ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (0.86 Mb.)]