กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีทอดกฐิน ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะบำรุงวัดป่ามหาวีรวงศ์ กุฏิสงฆ์รับรองพระเถระ (เรือนไทยล้านนา) โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,061,760.20 บาท พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุน โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม และโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม (ตำบลชะอม) เพื่อบำรุงการศึกษา ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ขอบคุณและชื่นชมกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เล็งเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้ขอประทานผ้าพระกฐินมาทอดถวาย ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ แห่งนี้ ซึ่งในปัจจุบันการสร้างวัดไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่โตจนเกินกำลังการดูแลบำรุงรักษา อีกทั้งไม่เป็นการรบกวนปัจจัยจากญาติโยมในการก่อสร้างและดูแลจนเกินกำลัง แต่ให้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากวัดที่จะสามารถช่วยสร้างคนในสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [71 รูป ขนาด (264.57 Mb.)]