ยผ.ร่วมประชุมมอบนโยบาย วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมมอบนโยบาย วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมมอบนโยบายวาระแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนประกาศวาระแห่งชาติ ขับเคลื่อน “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดยมี ผู้บริหารร่วมพิธี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
และในวันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยกลไกประสานความร่วมมือกับทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลก ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนายเกิดศักดิ์ ยโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายศราวุธ พันธุ์สังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [62 รูป ขนาด (40.12 Mb.)]