กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จำกัด เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง
วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จำกัด เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้ระบบปฏิบัติการ “AI Voxy” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ โดย Voxy เป็นระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับข้อมูลที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว มีการนำหลักวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนภาษาควบคู่ไปกับการสอนภาษาตามบทบาทการนำไปใช้จริง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและความต้องการทางสายอาชีพและตามความสนใจของผู้เรียน มีการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยเจ้าของภาษาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งยังสรุปการรายงานถึงพัฒนาการอย่างละเอียดให้ทั้งผู้เรียนและหน่วยงานทราบ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CEFR เป็นต้น มีการประเมินคะแนนที่ถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น Conversation/ Speaking รวมถึงการนำเสนองานต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพได้จริง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [4 รูป ขนาด (10.39 Mb.)]