อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ย้ำขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ (9 ธันวาคม 2566) เวลา 10.30 - 16.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมืองกาญจนบุรี โดยจะมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำเดิม และก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควใหญ่ ประกอบไปด้วย ระยะเร่งด่วน จำนวน 5 โครงการ ระยะสั้น 3 โครงการ ระยะกลาง 3 โครงการ และระยะยาว 1 โครงการ บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น แขวงทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ กรมฯ พร้อมสนับสนุนโครงการให้กับทุกพื้นที่และขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [19 รูป ขนาด (4.95 Mb.)]