ยผ.จัดกิจกรรม DPT Inspiration Mentor เพื่อเสริมสร้างพลังบวกให้กับบุคลากรของกรม
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์จาก “พี่สู่น้อง” หัวข้อ เหลียวหลังเพื่อแลหน้ากับภารกิจการพัฒนาเมืองและการผังเมือง ภายใต้กิจกรรม DPT Inspiration Mentor เพื่อเสริมสร้างพลังบวกให้กับบุคลากรของกรม โดยการนำบุคคลต้นแบบจากสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและการดำเนินชีวิต กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งใน 9 กิจกรรม DPT Change for Good สู่ความยั่งยืนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยผู้ที่มาถ่ายทอดเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ คือ นายเสรี สุธรรมชัย อดีตวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการ และเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โปรแกรม Cisco WebEX Meetings ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ของสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง และกองควบคุมการก่อสร้าง โดยทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ในฐานะผู้รับผิดชอบในกิจกรรม ได้จัดให้มีการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [24 รูป ขนาด (63.31 Mb.)]