กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พัฒนาริมคลองลำสนธิ แก้ปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง จังหวัดลพบุรี
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 15.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายดุษฎี เจริญลาภ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะและการทรุดตัวของดิน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางชนิตตา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [13 รูป ขนาด (9.48 Mb.)]