กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ณ สวนมหาดไทย
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 17.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายชัยวัฒน์ ปลายเนิน ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน” พร้อมนำบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง กว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านพระนคร พื้นที่เมืองเก่าโดยรอบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สำหรับการแสดงดนตรีในสวนวันสุดท้ายนี้ เป็นการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม ณ บริเวณสวนมหาดไทย (อาคารกรมการปกครองเดิม) ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [45 รูป ขนาด (14.35 Mb.)]