กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม data center และปัญญาประดิษฐ์ (AI)” เพื่อศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม data center และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ดังนี้ 1. ข้อติดขัดเรื่องกฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตต่าง ๆ one stop service และการปรับปรุงระเบียบเพื่อส่งเสริมการทำ data center 2. กฎหมายผังเมืองในการทำ data center ข้อจำกัดเรื่องผังเมือง เช่น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จำนวนรถที่จอด ซึ่ง data center ใช้น้อยกว่าอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ หากติดโซล่าร์มากกว่า 1 MW ต้องขอ รง.4 ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยมีนายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 604 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [7 รูป ขนาด (0.59 Mb.)]