อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด พร้อมได้รับการจัดสรรให้ปลูกต้นไม้ในนามของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 78 ต้น โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปลูกต้นไม้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [43 รูป ขนาด (22.44 Mb.)]