กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการภาครัฐในการจัดการรับมือปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร"
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก
ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการภาครัฐในการจัดการรับมือปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร” ในประเด็นดังนี้ 1. บทบาทของหน่วยงานในการดำเนินนโยบาย (เฉพาะนโยบายที่มีการดำเนินงาน) 2. ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 3. แนวคิดและที่มาของนโยบาย 4. กระบวนการพัฒนานโบบาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ (เฉพาะนโยบายที่มีการดำเนินงาน) 5. แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 6. ความคืบหน้าในการดำเนินงาน การประเมินผล ผลที่พบการทบทวนปรับปรุงนโยบาย (เฉพาะนโยบายที่มีการดำเนินงาน) 7. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามหรือปัญหาอุปสรรค (Strength Weakness Opportunityand Threat analysis SWOT analysis)ของนโยบาย หรือร่างนโยบาย/กฎหมายจากมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การลดการเผาทางการเกษตรการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางเกษตรรายย่อย โดยมีผู้แทนจากสำนักวิศวกรรมการผังเมือง และสำนักผังประเทศและผังภาค เข้าร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้อง 4301 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [16 รูป ขนาด (8.93 Mb.)]