วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการฯ นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าว มีรูปแบบเป็นเขื่อนเรียงหินในกล่องแมทเทรส (Mattress) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ความยาว 250 เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากจังหวัดเชียงใหม่ และงบประมาณปี 2564-2565 ความยาว 500 เมตร ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และยังช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำขานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (0.23 Mb.)]