ข้อสงสัยถนนในโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

 

ตามที่สำนักข่าวไทยพีบีเอส ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อสงสัยถนนในโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามข่าวนั้น

 

เร่งสอบซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมใน จ.นครนายก

https://youtu.be/HlBtLocHzx4

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก (สนง.ยผจ.นครนายก) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบพบว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก เชื่อมทางหลวง 3049 กับ 2011 (เลี่ยงเมือง) เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวเขตเทศบาลเมืองนครนายกและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เขตทาง 30 เมตร ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 29 เมษายน 2559 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 กรกฎาคม 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และแก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 งบประมาณ 105 ล้านบาทเศษ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง โดยการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและการดำเนินการที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ สนง.ยผจ.นย มีรายละเอียดดังนี้

  1. ความโปร่งใสและคุ้มค่า โครงการจัดรูปที่ดินฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อรองรับการพัฒนาขยายพื้นที่เขตเมืองให้เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านพานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยตามผังเมืองรวม โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว ได้มีการศึกษาสำรวจความต้องการของประชาชน จัดทำประชาพิจารณ์ วางแผนโครงการ โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในการเวนคืนแต่อย่างใด โครงการก่อสร้างดังกล่าวจึงมีความคุ้มค่าและสนองตอบความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี
  2. การติดตั้งเสาไฟประติมากรรมรูปช้างชูรวงข้าวเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ในการออกแบบได้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในด้านความปลอดภัยของประชาชน การก่อสร้างถนนนอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรเชื่อมต่อระหว่างถนนเลี่ยงเมืองกับถนนสายหลักในใจกลางเมืองนครนายกแล้ว  ยังคำนึงถึงในการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนครนายกด้วย อาทิเช่น กิจกรรมการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 การสร้างทางจักรยานให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน การออกแบบมีการจัดวางตามหลักวิศวกรรม
    สำหรับที่มาราคาของเสาไฟประติมากรรมนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แสวงหาที่มาของราคาจากผู้จำหน่าย จำนวน  3 แหล่ง  โดยเป็นไปตามระเบียบพัสดุปี 2535 และได้ใช้ราคาต่ำสุดในการจัดทำราคากลาง ซึ่งจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอีเล็คทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาได้เสนอราคาเสาไฟประติมากรรม เป็นจำนวนถึงแปดหมื่นบาทเศษ จึงเห็นได้ว่าทางราชการได้ประโยชน์ในการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมครั้งนี้
  3. การส่งมอบถนนและการเปิดใช้ถนน แม้ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม      แต่เหตุที่ยังไม่อาจส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดใช้ถนนได้ สืบเนื่องมาจากอยู่ระหว่างการจัดการกรรมสิทธิ์ในส่วนที่ผู้เข้าร่วมโครงการปันให้รัฐไปสร้างเป็นถนนก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่ในการก่อสร้างถนนบางส่วนตัดผ่านที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งต้องมีกระบวนการผาติกรรม เพื่อจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวถนนที่ตัดผ่านให้ชัดเจนเสียก่อน ตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็วๆ นี้
  4. กรณีทรัพย์สินที่เสียหายยังอยู่ในระหว่างค้ำประกันสัญญา ซึ่ง สนง.ยผจ.นย ได้ประสานผู้รับจ้างเร่งมาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว

และขอชี้แจงว่า โครงการจัดรูปที่ดินฯ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ สร้างความเจริญและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การก่อสร้างมีความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดนครนายกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณที่สำนักข่าวและสื่อมวลชนได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ มท.ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก