วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมอบหมายผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 มอบให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.21 Mb.)]