อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี วันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
วันนี้ (15 มีนาคม 2566) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 1 ปี วันมรณภาพของ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมทั้งเข้ารับของที่ระลึกเพื่อเป็นการอนุโมทนาขอบคุณหน่วยงานที่ได้ร่วมช่วยปฏิบัติงานในการบำเพ็ญกุศลศพ โดยมี พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมฯ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [35 รูป ขนาด (11.34 Mb.)]