กรมโยธาฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น "โครงการหมู่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์"
วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น : ผู้แทนชุมชนเมืองเอก ร้องตรวจสอบโครงการหมู่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร กรณีที่มีการถมดินในคลองเปรมประชากร รวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ส่งผลให้ปี 2565 ชุมชนดังกล่าวและชุมชนใกล้เคียง เกิดน้ำท่วมยาวนาน สำหรับโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนา แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1 กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตําบลหลักหก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จํากัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (2.40 Mb.)]