กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2566
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 1. เรื่อง การขอรับทุนปลูกทดแทนจากการยางแห่งประเทศไทยสำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ คทช. 2. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ 3. ผลการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม มี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สคทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (2.24 Mb.)]