กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ครั้งที่ 10 ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก ท่ามกลางบรรยากาศวัด วัง ย่านพระนคร
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 17.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านพระนคร พื้นที่เมืองเก่าโดยรอบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สำหรับการแสดงดนตรีในสวนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 จากนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม ณ บริเวณสวนมหาดไทย (อาคารกรมการปกครองเดิม) ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (3.23 Mb.)]