กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (GIZ) จัดบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "ทิศทางการวางพื้นฐานด้านเมืองและสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และการนำไปสู่การปฏิบัติ"
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "ทิศทางการวางพื้นฐานด้านเมืองและสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และการนำไปสู่การปฏิบัติ" โดยคณะวิทยากรจากต่างประเทศ ในรูปแบบการนำเสนอ แบบ Onsite และ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Webinar ประกอบด้วย 1. การบรรยายเรื่อง "ข้อมูลพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) กับสภาพภูมิอากาศของเมือง" โดย Associate Professor Cathy Oke จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การอาคาร และการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 2. การบรรยายเรื่อง " ตัวอย่างการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในประเทศจีน" โดย Ms. Zhang Dongyu ผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3. การบรรยายเรื่อง “ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง” โดย Dr. Zhang Yongxiang รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ต่อการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ ตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี มร. ไฮน์ริช กูเดอนุส ผู้อำนวยการโครงการ Urban-Act ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (GIZ) นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ห้วหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรวมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [28 รูป ขนาด (7.04 Mb.)]